برگزاری اردوی جهادی پزشکی در روستای استیلی سراب

اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم شهرستان سراب( روستای استیلی) برگزار شد.

استیلی01 استیلی 02 استیلی 03 استیلی04 استیلی05 استیلی06 استیلی07