نماز عبادی ، سیاسی جمعه مهربان – ۶دی۹۸ // گزارش تصویری

IMG 3515 scaledIMG 3467 scaledIMG 3471 scaledIMG 3493 scaledIMG 3458 scaledIMG 3490 scaledIMG 3480 scaled

IMG 3493 scaled

IMG 3482 scaled

IMG 3497 scaled

IMG 3515 scaled