گزارش تصویری از طبیعت زیبای روستای جلده باخان

طبیعت زیبای روستای جلده باخان از نگاه دوربین اصغر برزگر

98547777 548752 1 65847 58745 9856 022 02021 06565 8787