کل : 766 امروز : 0
  • تاریخ : پنج شنبه - ۱ - مهر - ۱۴۰۰
  • بازگشایی مدارس

    هم زمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب نواخته شد
    مدارس سراب بازگشایی شد

    هم زمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب نواخته شد

    مدارس سراب همزمان با سراسر کشور بازگشایی شد